U?beniki Touchstone 7, 8, in 9 so potrjeni po novem u?nem na?rtu z dnem 23.12.2011, tako da jih boste lahko še naprej brez skrbi uporabljali.

Na svoji 42. seji je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na podlagi 25. ?lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. ?lena Pravilnika o potrjevanju u?benikov (Uradni list RS št.57/2 6.2006) ter Previlnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju u?benikov (Uradni list RS, št. 45/2010) in spremembah Pravilnika o potrjevanju u?benikov ( Uradni list RS št.52/2011) – v nadaljevanju Pravilnik – sprejel sklepe št.:

6130-1/2011/202 o potrditvi u?benika Touchstone 7

6130-1/2011/203 o potrditvi u?benika Touchstone 8

6130-1/2011/204 o potrditvi u?benika Touchstone 9